Caràcter Propi. ESCOLÀPIES. Escolàpies-Llúria

ESCOLA OBERTA AL MÓN:

El carisma educatiu de les Escolàpies té el seu origen en una dona, Santa Paula Montal i Fornés, nascuda a Arenys de Mar, provincia de Barcelona, l’any 1799.

Paula Montal, en veure la marginació cultural de la dona de la seva época, en una societat que s’obria pas al desenvolupament industrial i al progres, intueix la necessitat de l’educació de les nenes com a fonament del

desenvolupament familiar i social. Sintetitza el seu objectiu en el lema “Vull salvar les famílies ensenyant les nenes en el sant temor i amor de Déu”, obrint així nous camins que donaran origen al naixement de l’Institut Filles de Maria, Religioses de les Escoles Pies”. (Escolàpies).

 Actualment la Congregació de les Escolàpies té 27 escoles en territori espanyol i d’altres en diversos països d’europa, Àfrica, Àsia i Amèrica. ESCOLA QUE ANUNCIA L’EVANGELI Les Escolàpies oferim les nostres escoles, centres de l’Església Catòlica, com un servei a la societat mitjançant l’Educació de la infancia i joventut i un suport permanent a la familia. Les nostres escoles s’han caracteritzat, des dels seus inicis per ser populars, per estar obertes a la diversitat de cultures i classes socials, amb preferència per les més necessitades. El caràcter obert i flexible de l’estil educatiu ha permès l’adaptació constant a les necessitats de cada lloc, impartint una educació que abasta la totalitat de la persona, concebuda aquesta com un ésser singular, social i transcendent. Dins aquesta adaptació als llocs i les diverses èpoques, les escoles es van obreir a la coeducació, considerant que és una riquesa per a nens i nenes, nois i noies compartir els espais educatius i rebre una educació i instrucció conjunta. ESCOLA PER A LA LLIBERTAT Volem forjar persones, educant la llibertat i per a la llibertat, en l’amor i per a l’amor. L’autenticitat i la coherència, la senzillesa i el servei, la creativitat i l’expressió artística, la recerca de la veritat i l’aprenentatge basat en l’interès i la motivació. La responsabilitat social s’educa en la igualtat de drets per a tothom, en la justícia i la solidaritat, en la sobrietat i el consum racional, en el compromís i l’amor pel terball ben fet, com un lliurament i servei als altres, en l’acceptació de la diversitat, en l’amor a la cultura del propi país, en el respecte de la natura i l’entorn. La dimensió transcendent ajuda a l’alumnat a obrir-se a l’acció d’un Déu que els estima d’una manera entranyable, enducant-los en la gratitud i l’admiració per la vida i la natura, en la reconciliació i el perdó, que afavoreix la convivència i la pau, en l’esperança, en la gratuïtat i la joia, al temps que se’ls ofereix una progressiva evangelització mitjançant el coneixement de Jesús i la vivència del missatge de l’Evangeli, respectant sempre la seva llibertat. ESCOLA AMB VOCACIÓ DE SERVEI Es necessiten persones amb vocació educadora, creients, generoses, obertes al canvi, amb capacitat de treballar en equip, amb bones relacions interpersonals, identificades amb aquesta proposta educativa i amb un gran amor envers la persona que educa. Aquestes línies educatives, que constitueixen l’arrel de la nostra manera d’educar, van adaptant-se a les diferents legislacions i als avenços i transformacions socials, gràcies a la reflexió i el treball conjunt de religioses i seglars.