Departament d’Orientació Psicopedagògica.

Escolàpies-Llúria.

 

Què és el DOP?

El Departament d’Orientació Psicopedagògica és un instrument de col.laboració amb famílies i educadors que detecta i ajuda a resoldre les diverses dificultats que es poden anar presentant al llarg del procés educatiu de l’infant i adolescent.

Des dels Departament es dóna una visió global de l’alumne, que té en compte de forma primordial aspectes evolutius, emocionals i socials de la persona.
Les funcions del DOP han d’estar en procés constant de revisió, mai poden ser estàtiques i tancades, perquè tant la pedagogía com la psicología es basen en conceptes dinàmics de la persona.

Què fa el DOP?

El DOP treballa a diferents nivells:

1. Amb alumnes:

Seguiment de casos individuals que presenten alteracions emocionals, d’aprenentatge, llenguatge, socials, etc. Atenció a la diversitat: alumnes nouvinguts , alumnes amb necessitats educatives especials, … Administració de bateries de tests en determinats cursos. Tutories a l’aula de diferents temàtiques: tècniques d’estudi, afectivitat i sexualitat, salut, orientació vocacional…

2. Amb famílies:

Entrevistes individuals d’assessorament. Lliurament dels resultats dels tests administrats. Xerrades col.lectives sobre diferents temàtiques:  aspectes pedagògics, evolutius …

3. Amb el professorat:

Col.laboració en l’atenció de casos individuals que necessitin una atenció especial. Col.laboració en les tutories grupals de diverses temàtiques. Assessorament en quant a metodologies de treball.

4. Contactes amb professionals externs: EAP, psiquiatres, psicòlegs, neuròlegs, logopedes, altres…

5. Col.laboració amb l’Equip Directiu

Documents “Ajuda’m a créixer”  del DOP: curs 2018-19

p15 llibret p3-contra copia

CONTACTE

C/ ARAGÓ, 302 (BARCELONA) 

info@escolapieslluria.org

 TLF: 93.488.21.66