Batxillerat

Aquesta etapa proporciona als alumnes la formació i maduresa intel·lectual i humana  per accedir als Estudis Superiors Universitaris o a Cicles Formatius de Grau Superior

Activitat del batxillerat artístic i escènic:

Mostra d’Art Jove

Acte de les arts escèniques i plàstiques que se celebra cada primavera i que recull exposicions de fotografia, pintura, obres audiovisuals, teatre i dansa dels nostres alumnes de Batxillerat. És la culminació del Batxillerat artístic, tant en la modalitat d’arts plàstiques com en el d’arts escèniques.

Comptem, des de fa 20 anys, amb la col·laboració de Cor Eixample, del Centre Cultural casa Elizalde i del crític d’art Ramon Casalé, a més de persones del món de l’art que ens han anat acompanyant al llarg de tots aquests anys i transmetent la seva experiència i sentit estètic a tots els nostres alumnes.

20 anys Mostra d’Art Jove a la Casa Elizalde

Més info Mostra d’Art Jove

Batxillerat Dual

El Batxillerat Dual permet aconseguir dues acreditacions al mateix temps: el Batxillerat espanyol i el Batxillerat americà.

Cal tenir en compte que el sistema americà convalida el 75% de les assignatures del currículum espanyol. Així doncs, els alumnes només han de cursar un 25% de matèries americanes, el que correspon a sis assignatures. Per accedir a aquesta modalitat, cal superar unes proves d’accés. Pel que fa a el pla d’estudis, els alumnes han de cursar les assignatures següents:

 • English (I).
 • Life Management Skills.
 • English (II).
 • American History.
 • American Government / Economics
 • Elective (asignatura optativa).

El títol s’obté a l’haver superat la modalitat del Batxillerat nacional triat.

Més info Batxillerat Dual

Projecte Plurilingüe

L’objectiu fonamental és una adquisició, per part dels nostres alumnes, d’una sòlida competència comunicativa, podent comprendre i emetre missatges orals i escrits en català, castellà i anglès, així com en francès, en el cas dels alumnes que també han decidit seguir al Batxillerat amb l’estudi d’aquesta quarta llengua.

 

El nostre projecte lingüístic fa possible un domini de totes les llengües cursades a l’acabar segon de Batxillerat.

Treball de recerca

Tot l’alumnat ha de realitzar el Treball de Recerca.

Aquest Treball contribueix a adquirir la competència de recerca i està guiat per un tutor expert en la matèria del tema triat per l’alumne/a.  Aquest professor orienta i és l’encarregat de marcar els diferents temps de lliurament per anar seguint el desenvolupament del treball. Quan s’acaba, els alumnes realitzen una presentació del treball davant d’un tribunal.

El tutor és el coordinador de tota l’acció educativa i un referent per a l’alumne/a, per a la família i per al conjunt de professors.

1r Premi UPF Treball de Recerca

Acció tutorial i d’orientació.

És un conjunt d’activitats orientades a assessorar personalment, acadèmicament i professionalment als nostres alumnes per afavorir la seva maduresa i creixement personal i col·laborar, juntament amb la seva família, en la construcció del seu futur projecte de vida respecte a la continuïtat dels seus estudis o en l’accés al món laboral.

Per dur-ho a terme, cada tutor organitza un conjunt d’entrevistes sistemàtiques amb l’alumne/a i amb l’alumne/a i la seva família.

El tutor és el coordinador de tota l’acció educativa i un referent per a l’alumne/a, per a la família i per al conjunt de professors.

Estada a l’Empresa

Té com a objectiu que els alumnes tinguin una experiència directa amb el món laboral dins d’un sector del seu interès.

Els objectius generals d’aquesta assignatura són:

 • Desenvolupar una progressiva autonomia personal, organització i iniciativa.
 • Prendre contacte amb el món de l’empresa.

El bloc pràctic consta de 70h. en una empresa triada per cada alumne/a.

Voluntariat

Aquesta matèria pretén transmetre als alumnes els valors  del voluntariat, nascuts de diferents motivacions, com a forma de conduir la pròpia vida, de gaudir i aprofitar el temps lliure i de generar felicitat per a un mateix i per al seu entorn.

Convivències

Oferim unes convivències a la casa d’Arenys de Mar perquè els alumnes puguin aprofundir en el seu autoconeixement i en el sentit de transcendència.

La nostra visió vol ser un horitzó creatiu, innovador i carismàtic, que ens ajudi i impulsi a educar en el dia a dia des de la nostra missió centrada en l’educació integral en col·laboració amb les famílies per mitjà d’una escola que humanitza, innova i evangelitza.

El Batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics (1r i 2n) i s’organitza en tres modalitats, amb matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives.

Modalitats

de Batxillerat 

 • Modalitat de ciències i tecnologia
 • Modalitat d’humanitats i ciències socials
 • Modalitat d’arts

Aquestes modalitats tenen la finalitat de preparar els alumnes en àmbits de coneixement específic, desenvolupar competències i orientar-los a estudis universitaris amb garantia d’èxit i al món laboral posterior.

La majoria dels nostres alumnes accedeixen als estudis universitaris que han escollit en primera opció i, en pocs casos, a la segona. Aquests acaben accedint al grau que desitgen, però en una universitat diferent.

Aquesta preparació específica va acompanyada d’una visió global i contextualitzada del saber. Preparem en aquest sentit els nostres alumnes perquè canalitzin les seves preferències i capacitats en un marc de referència apropiat, facilitant orientació des de les tutories personals i grupals, amb la col·laboració del Departament d’orientació psicopedagògic i amb la realització de seminaris, jornades informatives de les diferents universitats, així com a través del Treball de Recerca.

Competències

 • Competència comunicativa.
 • Competència en la gestió i tractament de la informació.
 • Competència digital.
 • Competència d’investigació.
 • Competència personal i interpersonal.
 • Competència en el coneixement i interacció amb el món.

20 ANYS MOSTRA D’ART JOVE ESCOLÀPIES LLÚRIA. IMPULSORS DE LA PRIMERA MOSTRA D’ART JOVE DE L’EIXAMPLE 

EXPOSICIÓ DE CULTURA AUDIOVISUAL, DANSA I TEATRE AL CENTRE CULTURAL LA CASA ELIZALDE.