• Fotografia mida carnet alumne/a.

  • Llibre de família sencer o documents relatius a l’estat civil.

  • DNI/NIE o PASSAPORT del pare, mare, nen/a si en té.

  • Carnet de vacunes o certificat equivalent.

  • CATSALUT, targeta sanitària individual del nen/a.

  • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent (si s’escau).

  • Còpia, si s’escau, de la guarda custòdia i pàtria potestat (divorci, separació….).

Dades acadèmiques:

  • Alumnes que començaran 1r de batxillerat, certificat ESO (nota mitja de 1r, 2n i 3r), Ho han de demanar a l’escola actual.

  • Resguard del títol de secundària i notes finals de 4t d’ESO, això quedarà pendent fins que l’escola els hi pugui lliurar.

  • Número d’identificador de l’alumne/a (RALC/IDALU).

Documentació cal enviar escanejada o fotografiada al correu: gemmasalinas@escolapieslluria.org