Educació Infantil (Segon Cicle)

De 3 a 6 anys

Seguim treballant l’estimulació,  desenvolupament i evolució en els  anys d’I3 (P3), I4 (P4) i I5 (P5). Potenciem les  seves capacitats de manera global i arribant a tots els nostres alumnes.

 

 

 

 

Educació Infantil

Segon Cicle I3 (P3), I4 (P4), I5 (P5)

El programa d’Educació Infantil se centra en l’aprenentatge globalitzat i experimental. El nostre principal objectiu és el desenvolupament integral de l’infant i de les seves capacitats d’indagació i descobriment, potenciant el benestar acadèmic, social i emocional dels alumnes i animant-los a desenvolupar la seva autonomia personal, ajudant-los a prendre consciència de les seves emocions i de les dels altres.

Un altre pilar bàsic del nostre projecte educatiu és l’atenció personalitzada amb un seguiment tutorial continu, orientació psicopedagògica i organització de diferents grups de treball i relació social, grup-classe referent i diferents agrupacions per treballar amb alumnes d’altres grups en ambients d’aprenentatge i en tallers d’aprenentatge i servei.

La nostra metodologia es recolza en el treball en equip perquè els ajuda a desenvolupar una actitud empàtica social, així com establir un vincle amb les professores de l’etapa i els companys i companyes de respecte i ajuda mútua. Sabem que el treball en equip augmenta l’autoestima i la motivació per la feina.

Principals Objectius

 • El desenvolupament global de les capacitats dels alumnes durant els primers anys de vida.
 • Despertar en l’infant l’interès per aprendre.
 • Desenvolupar l’hàbit de fer-se preguntes sobre el món que l’envolta.
 • Potenciar la indagación y la habilidad de encontrar respuestas a los retos que le planteemos.
 • Potenciar la capacitat de relacionar-se, de comunicar-se.
 • Promoure un aprenentatge globalitzador vinculat a la realitat.

Per aconseguir tot això, partim de la base que el món de les emocions va unit als processos cognitius, funcionen conjuntament en el cervell i com una motivació positiva influeix significativament en l’aprenentatge dels nostres alumnes.

Considerem aquesta etapa una de les més importants del sistema educatiu que es complementa amb el paper central de les famílies; un altre dels trets distintius del nostre ideari.

PROJECTE D’ANGLÈS

Fonaments didàctics:

 • Metodologies actives: aprenentatge significatiu (treball amb pre i post activitats), constructiu i cooperatiu: aprenentatge per projectes (PBL).

 • Metodologies comunicatives: enfocament comunicatiu per habilitats.

Estratègies didàctiques:

 • Seqüenciació cíclica de continguts.

 • Rutines diàries.

 • Anglès com a eina: enfocament CLIL

 • Discriminació auditiva.

 • Habilitats de pensament.

 • Suport visual: ús de mapes mentals i organitzadors gràfics.

TALLERS DE MÚSICA

Potenciar la curiositat per conèixer i reconèixer els sons, comparar-los, relacionar-los i classificar-los. Despertar-los el gust per la música.

Tot això ens portarà a una organització sonora que suposarà experiència musical, plena d’intenció comunicativa, en els nostres alumnes.

Oferim un repertori ampli de cançons que els ajuden a jugar de manera espontània amb la música així com a reconèixer fragments de música que els formarà en una cultura musical i fomentarà la dimensió imaginària de la música i que els prepara per posar les bases musicals que seran necessàries per afrontar un dels nostres programes de Primària, la Primària Musical, que s’imparteix a la nostra escola en l’etapa següent.

TALLER DE PSICOMOTRICITAT I NATACIÓ

Els nostres alumnes d’Educació Infantil van els divendres a una piscina olímpica a realitzar cursos de natació per nivells i amb monitors especialitzats, sota la supervisió, en tot moment, de la seva tutora.

Es realitza un “open day” trimestral perquè les famílies puguin observar els progressos dels seus fills.

Els tallers de Psicomotricitat es realitzen en anglès.

Els nens i les nenes tenen una necessitat innata d’acció, de moviment, que els permet actuar i interaccionar amb el seu entorn i anar ampliant aprenentatges. El llenguatge corporal és el que acompanya i ajuda a desenvolupar la resta de llenguatges (plàstic, matemàtic, musical, verbal).

És el moment d’adquirir la consciència del propi esquema corporal, de progressar en el domini de destreses i d’afermar la seguretat i l’autonomia en l’espai.

Això ho aconsegueixen els nostres alumnes a través del procés d’assaig i error a través de les propostes de circuits psicomotrius i de jocs dissenyats per aconseguir el control de la respiració, la coordinació i l’equilibri.

Escacs (Chess)

Amb el programa d’escacs en anglès es potencien les capacitats intel·lectuals i creatives i s’interioritzen estratègies mentals.

Els alumnes participen d’aquesta activitat des d’Educació Infantil I3 (P3) fins a 6è d’Educació Primària.

AMBIENTS

Durant dues tardes a la setmana, els nostres alumnes d’EI, I3 (P3), I4 (P4) i I5 (P5) es barregen en grups de 10 alumnes per treballar per ambients que són escollits per ells mateixos durant l’assemblea del matí.

Ambient de cuina freda, de dansa i moviment, de robòtica, de Construccions, de lady bird, d’experiments, sensorial …

PROJECTE DIGITAL

Cal acompanyar els alumnes en l’ús de la tecnologia, des d’una actitud de responsabilitat. L’ús de la tecnologia a infantil és un recurs més que dona suport a diferents continguts i que contribueix que l’alumnat pugui adquirir nous coneixements i noves formes de comunicació.

A Infantil, l’ús de la tecnologia facilita l’exploració activa en diferents activitats d’aprenentatge i està al servei del desenvolupament de les capacitats dels nostres alumnes i d’ampliar la interpretació que fan de la realitat, així com gaudir de propostes creatives que estimulen el coneixement i la curiositat.

En l’ús dels recursos digitals, apliquem sempre criteris pedagògics compartits amb tota la comunitat educativa.

Les nostres classes disposen de PDI i d’ipads.

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

La intel·ligència emocional és un procés educatiu, continu i permanent que impregna tota la vida de la nostra escola.

Potenciem el desenvolupament de la competència emocional, com a element essencial per al desenvolupament íntegre de la persona i que ajudarà els nostres alumnes davant els reptes que se’ls plantegin al llarg de la seva vida.

Des de les sessions de tutoria grupal, treballem l’autoconeixement i l’autoestima, així com l’empatia que els ajudarà a interactuar amb el seu entorn i a reconèixer les seves emocions i les dels altres.

 

Els estudis científics ens confirmen la importància del comportament afectiu en el desenvolupament integral de les persones i en els seus aprenentatges.

Com escola, som conscients que tenim un espai fonamental per a la relació i la comunicació on l’alumne/a, el seu grup d’iguals i els seus professors i educadors constituïm el seu punt de referència i de seguretat. Per això, hem dissenyat un conjunt de dinàmiques a nivell d’aula i de relació entre cursos i etapes, per treballar la tolerància, el respecte, la gratitud, la capacitat de sobreposar-se i el valor del “jo puc” com a valors fonamentals.

 

PROCEDIMENTS PER TREBALLAR LA CIÈNCIA: OBSERVACIÓ I  EXPERIMENTACIÓ

A l’aula, posem en marxa tots els sentits dels nostres alumnes per desenvolupar les seves habilitats d’observació que suposa activar, al seu torn, la percepció, l’associació i la manipulació per captar millor la realitat del que observem.

Un altre mètode és l’experimentació, procés que l’iniciem amb una pregunta o repte i que porta els alumnes a actuar per obtenir una solució.

PROGRAMA D’EDUCACIÓ INFANTIL

Per fomentar les capacitats cognitives i no cognitives, tenint en compte la importància del joc, és fonamental en aquestes edats:

 • L’assemblea

 • El potencial educatiu del joc.

 • EntusiasMAT

 • Projecte de lectura i preescriptura

 • Projectes de comprensió

 • Atelier / espai de creativitat

 • Música

 • Educació emocional

 • Chess / escacs

 • Taller de psicomotricitat

 • Natació

 • Projecte d’anglès

 • Ambients

  Procediments per treballar la ciència: Observació i Experimentació

PROGRAMA D’EDUCACIÓ INFANTIL

Els professionals implicats en aquesta etapa educativa tenen la gran responsabilitat, compartida amb les famílies, i un repte fascinant: oferir totes les possibilitats que garanteixin el desenvolupament integral dels nostres petits alumnes.

ENTRADES FLEXIBLES I ASSEMBLEA

L’entrada del matí és el moment d’acollida de l’alumne/a i la seva família. Volem que sigui un moment de qualitat que ens permeti establir un marc de confiança mutu i de complicitat que faran possibles dinàmiques i relacions positives que ens permetin treballar junts escola i família amb una sola voluntat: formar persones.

A l’assemblea, el tutor acompanya els seus alumnes per fer d’aquest moment, un moment privilegiat del dia on compartir emocions, sentiments i donar lloc a allò improvisat i a la interiorització.

És el moment d’escoltar, d’expressar-se i de compartir a través de contes, de cites, de cançons …

EL POTENCIAL EDUCATIU DEL JOC

És l’activitat per excel·lència de l’infant. És una activitat natural i un dret universal recollit en la Declaració dels Drets de l’infant de l’ONU (1959). És necessari per al seu desenvolupament integral (intel·lectual, psicomotor, sensorial, social, emocional i de transcendència).

El joc els permet aprendre i créixer a través de l’experiència d’una forma natural i lúdica, donant-los la possibilitat d’imaginar, descobrir, experimentar, resoldre problemes i situacions amb creativitat i sobretot amb la possibilitat de poder decidir i provar noves solucions.

EL POTENCIAL EDUCATIU DEL JOC

Aquesta manera de fer l’apliquem en el nostre programa de lectura i preescriptura a través de tallers rotatius on els nostres alumnes aprenen a llegir i a escriure a través de petites tasques en forma de jocs de taula. La classe es converteix en un petit laboratori de paraules, on cada alumne/a aprèn al seu ritme, amb materials creats pel professorat de la Fundació Escolàpies i adequats al procés d’aprenentatge de cada alumne/a.

Es valora el llenguatge, sobretot com a instrument de comunicació oral i escrita i d’expressió del pensament i de les emocions.

Es tracta de la combinació de mètode sintètic-fonètic i global que ofereix més possibilitats a tots els alumnes.

EntusiasMAT

És un projecte matemàtic basat en les Intel·ligències Múltiples, que abasta des dels 3 anys fins als 12 i que permet treballar les matemàtiques de manera experimental i lúdica. Està dissenyat per facilitar a l’alumnat estratègies que permetin donar solucions diferents a situacions matemàtiques en un context real.

Es tracta d’un programa que va des del pensament més concret cap al pensament abstracte, oferint diferents possibilitats i estratègies de treballar un mateix concepte matemàtic i en processos cíclics en el temps que ajuden a fixar i relacionar diferents continguts i procediments.

JOC SIMBÒLIC

Mitjançant el joc, els nens es relacionen, estableixen vincles entre ells i es socialitzen, adquirint pautes de conducta útils per altres espais escolars com el Treball cooperatiu.

A Escolàpies Llúria, propiciem espais per al joc espontani, joc que permet als nens decidir amb total llibertat i sense intervenció de l’adult: decidir i actuar.

PROJECTES DE COMPRENSIÓ

Es tracta d’una metodologia que assegura aprenentatges significatius i funcionals en els quals els alumnes investiguen i cooperen per aprendre. Els projectes de treball organitzen els continguts curriculars sota un enfocament globalitzador, relacionant de forma activa cada coneixement amb la realitat i les idees prèvies dels nens i les nenes.

Les estratègies didàctiques utilitzades són les basades en la investigació i segueixen les passes del mètode científic. En els alumnes, fomenta l’observació a partir de la qual sorgiran inquietuds i preguntes a les que donaran resposta a través de diferents fases de recerca, recollida i anàlisi de la informació, experimentant per si mateixos i arribant a conclusions que deriven del seu aprenentatge al llarg de tot el procés. De la mateixa manera que en el mètode científic, aquest procés és cíclic ja que s’ha viscut i el que s’ha après passa a formar part de les idees i els coneixements de l’alumne/a, contribuint que es faci noves preguntes i a continuar aprenent.

ATELIER

És un laboratori de creació i experimentació a través de múltiples materials i de la utilització de tècniques diverses per desenvolupar la capacitat creativa dels nostres alumnes i la seva capacitat d’expressar emocions, potenciant alhora l’interès per les arts en general, ja que veu les creacions que van precedides de visites a diferents museus i de l’estudi de grans artistes de la història.