Educació Secundària

De 12 a 16 anys

L’alumnat continua rebent un seguiment individualitzat en el seu desenvolupament personal, social, acadèmic i religiós. Consolidem hàbits d’estudi i treball.

Educació

Secundària

És l’última etapa de l’educació obligatòria i comprèn des dels 12 als 16 anys.

S’articula en 4 cursos. En l’últim curs, posem especial atenció a l’orientació acadèmica posterior.

Per assegurar una transició adequada de l’alumnat entre etapes, hem creat un pont des de 5è d’EP a 2n ESO amb una coordinació entre departaments i seguiment individualitzat de cada alumne/a per part de Departament d’Orientació i de l’equip de tutors.

Organitzem les diferents matèries de cada curs amb l’objectiu d’afavorir l’aprenentatge globalitzat i basat en projectes, situant en el centre  cada alumne/a i orientant-los en l’aprenentatge-servei i en el desenvolupament de les competències.

Es tracta d’una educació que proporciona als nostres alumnes un projecte personal sòlid, que garanteix el desenvolupament de les capacitats individuals com l’autonomia personal i l’estudi, l’esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat, les capacitats intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals i el sentit de transcendència.

Les competències bàsiques són l’eix del procés educatiu. A la fi de l’educació obligatòria, els alumnes tindran els instruments necessaris per entendre el món i intervenir activament i amb sentit crític en una societat plural i canviant amb capacitat de seguir aprenent al llarg de la vida.

Projectes d’Investigació Cooperatius

Metodologia que ajuda als nostres alumnes a desenvolupar competències i a adquirir coneixements, fomentant la utilització de rols de cada membre de l’equip, el pensament crític, el lideratge, l’empatia i la creativitat.

Cada alumne/a es responsabilitza del seu aprenentatge i de la meta comuna amb els altres membres de l’equip.

Els alumnes aprenen a fer un bon ús de les noves tecnologies en la recerca d’informació i l’elaboració de documents mitjançant programes informàtics i aplicacions, exercitant la competència digital.

Desenvolupen destreses socials, fomentant la relació amb altres alumnes i la capacitat de debatre.

Es preparen per a la vida perquè afronten situacions quotidianes i problemes reals.

Tutories individualitzades i grupals

Tutories individuals amb sessions personals per a l’organització de l’estudi i seguiment de cada alumne/a i sessions grupals per treballar dinàmiques de grup relatives a la convivència positiva i mediació de conflictes i valors com la tolerància, el respecte i la solidaritat.

Programa d’Interioritat

Treballem la interioritat mitjançant diferents tècniques com el silenci, la relaxació, les visualitzacions durant uns minuts al dia per saber prioritzar, per marcar aspectes valuosos en els quals ens hem de concentrar i reflexionar i a prendre consciència de l’aquí i de l’ara. Dedicar cada dia uns moments a pensar, un temps a escoltar-se i a reflexionar.

Projecte digital

Aquesta competència la desenvolupem treballant a l’aula els processos de recerca, recopilació, selecció i processament de la informació.

El nostre objectiu és transformar la informació en coneixement, per això els nostres alumnes necessiten dominar certes destreses que es treballen des dels diferents departaments com el raonament per organitzar, saber sintetitzar continguts i fer deduccions i significa també fer ús de la creativitat per utilitzar recursos expressius per a la comunicació. Finalment, promoure dins de l’aula el bon ús d’aquestes tecnologies com a competència clau en el desenvolupament de la resta de competències.

Utilitzem diferents recursos digitals, projectors, pissarres digitals i ipads que augmenten la motivació dels nostres alumnes, fet que suposa una millora del rendiment acadèmic.

Els alumnes de secundària utilitzen un ipad en model 1.1 i diverses plataformes digitals per facilitar la personalització del seu aprenentatge.

Activitats d’aprenentatge-servei

L’aprenentatge-servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, on els nostres nens aprenen a treballar en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

En definitiva, pretenem mitjançant aquestes activitats, unir el compromís social amb l’aprenentatge de coneixements, habilitats, actituds i valors.

L’objectiu és aprendre a ser competents sent útils als altres.

Projecte Plurilingüe

Introduïm el francès com a segona llengua estrangera en tots els cursos de l’ESO.

Els alumnes tenen la possibilitat de participar durant el curs escolar de diferents intercanvis i estades que poden ser d’un mes, un trimestre o de tot un curs.

Organitzem estades d’estiu de 15 dies o un mes a Anglaterra, Irlanda i Canadà.

Al llarg de el curs hi ha una convocatòria pels exàmens de Cambridge.

Batxillerat Dual

El Batxillerat Dual permet aconseguir dues acreditacions al mateix temps: el Batxillerat espanyol i el Batxillerat americà.

Cal tenir en compte que el sistema americà convalida el 75% de les assignatures del currículum espanyol. Així doncs, els alumnes només han de cursar un 25% de matèries americanes, el que correspon a sis assignatures.

Per accedir a aquesta modalitat, cal superar unes proves d’accés. Pel que fa al pla d’estudis, els alumnes han de cursar les assignatures següents:

  • English (I).
  • Life Management Skills.
  • English (II).
  • American History.
  • American Government / Economics
  • Elective (asignatura optativa).

Es pot accedir a realitzar aquests estudis des 3r ESO i el títol s’obté a l’haver superat la modalitat del Batxillerat nacional triat.

Oratòria i debat

Donem especial importància a l’oratòria i al debat a les nostres aules com a forma de desenvolupament del talent per a la comunicació i el pensament crític.

El debat és respecte, preparació, gestió emocional, consideració, saber escoltar, aprendre i entendre.

“El debat és una de les metodologies més potents d’aprenentatge”

Atenció a la diversitat

L’atenció personalitzada és un tret del nostre carisma i està present en el nostre projecte educatiu. Seguim els últims avenços de recerca en aquest tema, com la docència compartida a l’aula i els recursos de l’aprenentatge col·laboratiu per afavorir l’atenció a la diversitat.

Disposem d’un departament d’orientació psicopedagògica que es recolza en els avenços del neuroaprenentatge i en la teoria de les diferents intel·ligències de Gardner per potenciar cadascun dels nostres alumnes i atendre, de manera efectiva la diversitat d’estils cognitius.

Aprendre a aprendre

Aquesta competència transversal és present en totes les nostres matèries.

És una metodologia que guia totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge en el nostre centre. D’una banda, treballem l’adquisició de consciència de cada alumne/a, de les seves capacitats intel·lectuals i emocionals i d’altra banda de les estratègies que necessiten enfortir per a desenvolupar-les. És una competència personal que els ajudarà en el procés de guanyar confiança en ells mateixos, en motivació i gust per aprendre.