Educació Primària

6 a 12 anys

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de competències clau.

Educació

Primària

L’etapa de Primària està compresa entre els 6 i els 12 anys. S’estructura en tres cicles: inicial, mitjà i superior. Aquest últim enllaça amb el primer cicle d’educació secundària; és el que ajuda als nostres alumnes a fer el pas d’Educació Primària a l’etapa següent.

Fomentem el desenvolupament de totes les intel·ligències a partir de  metodologies actives i un aprenentatge contextualitzat basat en projectes i en treball col·laboratiu.

Preparem els nostres alumnes de Primària per donar respostes innovadores en aquesta societat canviant i en constant evolució.

Formem ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables, treballant totes les dimensions de la persona, tant la individual com la social i la transcendent.

Els nostres alumnes aprenen a pensar i a actuar de forma integral, interconnectant els aprenentatges. 

Els professors i educadors utilitzen estratègies diferents per conèixer el ritme d’aprenentatge dels seus alumnes per poder treballar progressivament en l’adquisició d’hàbits i valors, fomentant la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre i relacionant-lo amb la cultura de l’esforç i de la feina.

Característiques de l’etapa de Primària:

  • Proporcionar l’alumne/a un marc d’aprenentatges que li permeti iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació d’instruments per adquirir nous aprenentatges.

  • Proporcionar una educació que asseguri el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, el compromís social, la llibertat i la solidaritat per poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

TREBALL PER PROJECTES

Els alumnes treballen de forma col·laborativa i mitjançant metodologies actives que els col·loquen al centre de l’aprenentatge a través de diverses activitats que treballen totes les intel·ligències.

A la fi del projecte, es fa una presentació a través de la qual treballem tècniques per parlar en públic com l’eloqüència i la capacitat per convèncer i valors com el lideratge positiu, el compromís amb el grup, el respecte de l’altre i la tolerància.

ASSEMBLEA

Moment d’iniciar el dia per afavorir la capacitat de concentració i interiorització on es treballen valors que afavoreixen el creixement humà i espiritual dels nostres alumnes.

EntusiasMAT

Projecte matemàtic basat en les intel·ligències múltiples que treballa les matemàtiques de manera pràctica i vinculada a la realitat a través de diferents estratègies com rutines de pensament i metacognició.

HORT ESCOLAR

És un projecte mediambiental on treballem el respecte a la natura per acostar-los a ella i que se sentin part integrant i com a motivació per cuidar el seu entorn.

Mitjançant el treball cooperatiu, potenciem la investigació, experimentació i la metacognició, ja que es treballa posteriorment mitjançant un diari reflexiu.

El gran objectiu és garantir que tots els nostres alumnes adquireixin els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, ensenyant-los a estimar el planeta en què viuen.

INFORMÀTICA I ROBÒTICA

Es dona el desenvolupament del pensament sistemàtic, les relacions, la memòria i l’atenció en un entorn de treball col·laboratiu.

Objectius:

  • Desenvolupament de la competència de col·laboració.
  • Adquisició de conceptes i coneixements tecnològics i informàtics.
  • Autoconfiança i motivació en el bon ús de les noves tecnologies.
  • Desenvolupament de la creativitat a través dels reptes presentats pel professor. L’alumne/a ha de pensar, crear, innovar i finalitzar el projecte.
  • Fomentar l’esperit crític, ajudant-los a qüestionar el per què i el per què de les coses.
  • Atendre  la diversitat.

CHESS

Aquesta matèria s’imparteix en anglès. Utilitzem els escacs com a recurs per a desenvolupar habilitats mentals i valors com l’empatia i la confiança en un mateix que els ajudin en tots els aprenentatges al llarg de la vida.

PROJECTE EN ANGLÈS

Els alumnes de Primària reben un total de 4 hores d’ensenyament de llengua anglesa més diverses matèries impartides en anglès (23’3% del currículum) com “Natural Sciencies” i “arts & crafts”.

Realitzem exàmens de Cambridge al mateix centre (Starters, Movers i Flyers) i hem participat en el programa Erasmus +.

El nostre objectiu és generar confiança i seguretat perquè cada alumne/a vagi progressant en el domini d’aquesta llengua ja que els idiomes són una competència clau en l’àmbit de segle XXI.